Convocatòria Junta 15/06/2021

                                       GIRONA SA

 
Per ordre del President de Consell d'Administració es convoca als Srs. Accionistes de GIRONA SA a JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES que tindrà lloc al domicili social de la companyia a Girona, Carrer de Barcelona 3, 4 ° porta 2- B. C.P. 17002 el dia 15 de juny de 2021 a les 10 hrs. en primera convocatòria, i el dia 25 de Juny de 2021 al mateix lloc i hora, en segona convocatòria, per a tractar dels següents punts de l':
 
                                          ORDRE DEL DIA
 
1-. Examen i aprovació, si escau, dels comptes socials auditats de la companyia corresponents a l'exercici econòmic 2020, tancat el 31 de Desembre de 2020 (balanç, compte de pèrdues i guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de fluxos d'efectiu , Memòria, Informe de Gestió, Informe d'Auditoria)
 
2.- Aprovació, si escau, de la gestió social.
 
3.- Aplicació del resultat.
 
4.- Cessament i nomenament / reelecció de càrrecs.
 
5.- Precs i preguntes.
 
-Fins el setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General en primera convocatòria, i fins a aquest mateix dia cas de celebrar-se la Junta General en segona convocatòria, els accionistes podran sol·licitar dels administradors mitjançant escrit dirigit al domicili social, les informacions o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.
 
GIRONA a 13 de Maig de 2021.
 
 
El Secretari d'el Consell d'Administració
Luis Sibils Ensesa.

"Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer"